FENG.03.01-IP.03-0128/23SPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu

pt. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację oraz modernizację infrastruktury wpływająca na zasadniczą zmianę procesu w SPLAST Sp. z o.o.”

 • Cele Projektu:

Celem projektu jest transformacja SPLAST Sp. z o.o. prowadzącej działalność w województwie podkarpackim.

Przedsięwzięcie zakłada działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii w budynku hali firmy SPLAST sp. z o .o oraz redukcji zużycia energii elektrycznej przez wymianę energochłonnej wtryskarki.

W ramach projektu zrealizowane zostanie:

- nabycie energooszczędnej wtryskarki,

- modernizacja instalacji chłodniczej,

- budowa instalacji PV wraz z magazynem energii,

- termomodernizacja hali produkcyjnej.

 • Planowane efekty:

Efektem projektu będzie zasadnicza zmiana procesu technologicznego jak i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz znacząca redukcja zużycia energii pierwotnej.

Dzięki inwestycji,  SPLAST Sp. z o.o. będzie się rozwijać, racjonalnie wykorzystując zasoby środowiska naturalnego, jednocześnie ograniczając paliwa kopalne, na których opiera się mix energetyczny polskiej energetyki. Usprawnienia termomodernizacyjne, zastosowanie energooszczędnej wtryskarki oraz włączenie do bilansu OZE, pozwoli na ograniczenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną w sposób konwencjonalny.

 • Rezultaty Projektu:

-wprowadzenie innowacji procesowej,

-zrealizowanie przedsięwzięcia proekologicznego,

-produkcja zielonej energii dzięki instalacji PV,

- oszczędność energii,

-zmniejszenie rocznego zużycia energii,

-realizacja zamówień zgodnie z kryteriami zielonych zamówień.

 • Wartość projektu:

10 750 962,79 PLN

 • Wkładu Funduszy Europejskich (kwota premii ekologicznej):

5 375 481,39 PLN

Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej w Faliszówce
Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej
Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach

TYTUŁ PROJEKTU: "FARMA FOTOWOLTAICZNA KROSNO"Beneficjent: SPLAST Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „FARMA FOTOWOLTAICZNA „KROSNO””

Cel projektu: zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych (w generacji rozproszonej) na miejscu realizacji projektu przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji

Wydatki kwalifikowane : 2 511 921,16 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 507 152,69 PLN

TYTUŁ PROJEKTU: „ ZAKUP URZADZEŃ TECHNICZNYCH W CELU POPRAWY WARUNKÓW BHP W FIRMIE SPLAST"

TYTUŁ PROJEKTU: „ ZAKUP URZADZEŃ TECHNICZNYCH W CELU POPRAWY WARUNKÓW BHP W FIRMIE SPLAST"

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

„Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”.

Wartość dofinansowania; 141 925,27 PLN

Efektem realizacji projektu jest obniżenie poziomu ryzyka związanego z pracą w hałasie, a zatem znaczne obniżenie poziomu ryzyka zawodowego na stanowiskach objętych projektem (z poziomu D-dużego na S-średni). Zredukowanie niepożądanych ryzyk będzie miało pozytywny wpływ na warunki pracy na stanowiskach objętych projektem a także w dłuższej perspektywie czasu poprawi zdolność do pracy przez cały okres aktywności zawodowej pracowników.

POIR.01.01.01-00-0760/18-00

SPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Opracowanie nowej technologii produkcji detali z materiałów polimerowych o zasadniczo ulepszonych właściwościach mechanicznych oraz wizualnych”.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji w oparciu o proces wtrysku detali z materiałów polimerowych (wytworzenie kompozytu wielowarstwowego) wzmacnianych za pomocą maty węglowej lub szklanej, a następnie ich lakierowanie lub zdobienie folią. Wszystkie etapy produkcji (wytworzenie wzmocnionego kompozytu, lakierowanie oraz nakładanie folii) będą realizowane w procesie wtrysku.

Realizacja projektu prowadzi do następujących korzyści z punktu widzenia procesu:

 • w jednym procesie zostanie połączony wtrysk wzmocnionego detalu (obtrysk maty materiałem polimerowym) oraz proces lakierowania lub proces nakładania folii,
 • zostaną wyeliminowane dodatkowe operacje (w tym: przygotowanie powierzchni po wtrysku, lakierowanie detalu w kabinie, eliminacja nakładania folii metodą hot-stampingu),
 • w przypadku wzmocnionych detali wielowarstwowych i lakierowanych nastąpi skrócenie czasu produkcji,
 • zmniejszenie liczby braków.

Z punktu widzenia produktu:

 • zwiększenie wytrzymałości,
 • odporność na zarysowanie.

 

Planowane efekty:

W ramach projektu w oparciu o opracowaną technologię zostaną wdrożone w szczególności detale przeznaczone dla branży motoryzacyjnej oraz AGD. Nowe detale z powodzeniem będą mogły zostać także wdrożone na potrzeby innych branż, w ramach których Wnioskodawca oferuje podzespoły np. meble, elektronika, urządzenia do utrzymywania czystości.

 • w przypadku branży motoryzacyjnej będą to np. obudowy silnika, konstrukcje drzwi, panele, elementy zderzaka, elementy deski rozdzielczej, wsporniki, wzmocnienia (drzwi, fotele),
 • w przypadku AGD: osłony, wsporniki, kuwety, pojemniki, obudowy,
 • w przypadku innych branż:
  • meble: wzmocnienia, blaty stołów,
  • branża elektryczna: obudowy urządzeń, opakowania,
  • branża urządzeń do utrzymywania czystości: wałki, pojemniki.

 

 

Wartość kosztów kwalifikowanych: 16 276 049,03 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6 968 593,80 zł

POIR.02.01.00-00-0047/15-00

Opis projektu:  Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w SPLAST sp. z o.o. sp.k.

 • cele projektu:

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie SPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

W ramach projektu zostanie wybudowana powierzchnia przeznaczona do prowadzenia prac B+R, zostaną także nabyte urządzenia, aparatura laboratoryjna oraz oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia prac B+R. Utworzone Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie dedykowane prowadzeniu prac B+R w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych i opracowywaniu nowych, innowacyjnych produktów.

 • planowane efekty

Rezultatem projektu będzie dywersyfikacja produkcji polegająca na poszerzeniu oferty Firmy o nowe innowacyjne produkty, opracowane w ramach działalności CBR, a także ulepszanie obecnych procesów produkcyjnych.

 • wartość projektu

35 886 234,00 PLN

 • wkład Funduszy Europejskich

11 385 480,00 PLN

 

RPPK.01.02.00-18-0048/17

 • beneficjent

SPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • projekt nr

RPPK.01.02.00-18-0048/17

 • tytuł projektu

„Opracowanie nowych produktów oraz nowatorskich technologii wtrysku i montażu na bazie innowacyjnych receptur mieszanek tworzyw sztucznych”.

 • okres realizacji

28.09.2018 r. – 29.11.2020 r.

 • źródło finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna
i innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie

 • cele projektu

Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i wzmocnienie konkurencyjności firmy SPLAST sp. z o.o. spółka komandytowa poprzez zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów w postaci pojemników typu S-BOXX. Projekt zakłada docelowo opracowanie i zespolenie technologii inteligentnego w pełni zautomatyzowanego procesu montażu pojemnika S- BOXX oraz opracowanie wzorca seryjnych pojemników S-BOXX.

 • planowane efekty

Wynikiem przeprowadzonego przez spółkę SPLAST przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na rynek tworzyw sztucznych nowej technologii i nowych produktów. Przedmiotowa innowacja produktowa zostanie zaoferowana odbiorcom dzięki opracowaniu nowych produktów oraz nowatorskich technologii wtrysku i montażu na bazie innowacyjnych receptur mieszanek tworzyw sztucznych. Przełomowe znaczenie w niniejszym projekcie będzie miało opracowanie nowych receptur mieszanek tworzywowych. Innowacyjny produkt będzie cechował się znacznie ulepszonymi parametrami w stosunku do tradycyjnie stosowanych. Wdrożenie powyższej innowacji produktowej unikatowej na skalę światową, wynikać będzie z wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących nowej technologii.

 • wartość projektu

8 942 179,93 PLN

 • dofinansowanie z UE

2 844 666,69 PLN

 • osoba do kontaktu

Edyta Kielar
SPLAST sp. z o.o.
ul. Lotników 13, 38 – 400 Krosno
tel.: +48 13 43 738 35
projekty.unijne@splast.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020

Aby być na bieżąco z ofertą oraz super ofertami, zapisz się do naszego newslettera.